Energiakatselmointi

Energiakatselmoinnissa teknisten tietojen ohella tutustutaan paikan päällä kohteeseen. Raportissa on selostettu kohteen energiatehokkuustilanne ja kartoitettu kannattavimmat säästötoimet. Otollisin aika katselmointiin on talviaika, tai ainakin lämmityskausi, mittauksien kannalta. Kannattavina toimina pidetään säästötoimia, joissa takaisinmaksuaika on alle 10 vuotta. Edempänä kerrotaan katselmoinnista tarkemmin.

Energiakatselmus (Motiva-mallin mukainen)

Energiakatselmus on pakollinen suuryrityksille ja katselmus on tehtävä 4 vuoden välein. PK-yrityksille ja kunnille katselmus on vapaaehtoinen mutta katselmointiin on saatavissa valtion tukea.
Energiakatselmointi Kohteessa käydään paikan päällä ja energiansäästötoimien määritykseen käytetään kohteesta saatavia teknisiä tietoja, mittaustietoja, energiatietoja ja tontin/kohteen ominaisuuksia. Katselmoinnin ja raportoinnin sisältö on määrämuotoista, katselmoinnin sisältö kuten raportointikin on laaja (tyypillisesti yli 50 sivua). Teemme Motiva-mallin mukaisia LVI-energiakatselmuksia.


Täsmäkatselmus

Vuoden 2021 kesällä julkaistiin pilottivaihe uudelle joustavalle katselmusmallille.

Täsmäkatselmus on tarkoitettu pk-yrityksille, seurakunnille ja säätiöille. Kysy tarkemmat ehdot kohteen soveltuvuuden osalta!


Täsmäkatselmuksessa selvitetään vapaasti valittavin osin energiankäyttöä, energiansäästöpotentiaalia, uusiutuvan energian osuuden kasvattamista sekä esitetään säästötoimenpiteitä. Täsmäkatselmuksen on tähdättävä energiatehokkuuden parantamiseen, energiansäästöön, uusiutuvan energian käytön kasvattamiseen tai vähähiilisyyden saavuttamiseen omassa energiankäytössä. Katselmustyön toteutustapa ja raportointitapa on vapaa. Valtion kustannustukea on soveltuville kohteille saatavissa 40-50% täsmäkatselmuksen kustannuksesta. Kysy lisää!

Ns. kevytkatselmointi (LVI)

Kevytkatselmoinnin raportti on laajuudeltaan vain noin 2-4 sivua kun katselmointiraportti on tyypillisesti laajuudeltaan yli 50 sivua. Kevytkatselmointi on tavallaan tiivistelmä katselmoinnista, keskittyen säästötoimiin / suosituksiin. Kohdekatselmoinnin etuna on kustannustehokkuus. Säästötoimilla voidaan saavuttaa tuhansien eurojen pysyvä kustannusten alenema vuotuisesti. Kevytkatselmointi voi näin maksaa itsensä takaisin, jopa alle kuukaudessa! Kevytkatselmointi ei ole Motiva-mallin mukainen, joten siihen ei saa TEM-tukea eikä se täytä pakollisen katselmointimallin ehtoja. Kevytkatselmointia voi harkita vaihtoehtona, jos laajaa katselmointimallia ei ole pakollista kohteessa käyttää.

Katselmustuki ja investointituki

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) tukee TEM:n ja Motivan ohjeiden mukaisesti toteutettuja ja raportoituja yritysten tai kiinteistöjen kokonaisvaltaisia energiansäästöselvityksiä, joista käytetään nimitystä Motiva-energiakatselmukset.


TEM:n energiakatselmustukea voivat saada yritykset ja yhteisöt (esimerkiksi kunnat, seurakunnat ja säätiöt). Myös kaukolämpöalan, voimalaitosalan ja kuljetusketjujen katselmushankkeet sekä uusiutuvan energian kuntakatselmukset kuuluvat katselmustuen piiriin. Energiatehokkuuslaki velvoittaa suuret yritykset tekemään yrityksen energiakatselmuksen neljän vuoden välein; ensimmäisen kerran tämä piti tehdä 5.12.2015 mennessä. Yrityksen energiakatselmukseen sisällytetään kohdekatselmuksia. Näihin ei enää ole mahdollista myöntää energiatukea.

Tuen hakijan tulee olla katselmoitavan kohteen tai kohteiden omistajayritys tai -yhteisö tai muu kohteen energiakustannuksista vastaava taho. Tukea ei myönnetä valtion virastoille, laitoksille ja liikelaitoksille, eikä katselmuskohteena myöskään voi olla, yleisohjeissa mainittuja poikkeustapauksia lukuun ottamatta, asuinrakennus tai maatila.

Energiakatselmukseen sisältyy aina koko kohteen lämmön, sähkön ja veden säästömahdollisuuksien sekä uusiutuvien energiamuotojen käyttömahdollisuuksien selvitys.


Investointitukea yrityksille ja yhteisöille voidaan myöntää muun muassa hankkeisiin, jotka edistävät energiansäästöä uutta teknologiaa hyödyntäen tai edistävät uusiutuvan energian käyttöä.

Lisäksi energiatehokkuussopimusjärjestelmään liittyneiden yritysten ja yhteisöjen on mahdollisuus saada tapauskohtaisen harkinnan perusteella tukea myös tavanomaisen tekniikan säästöinvestointien toteuttamiseen. Suositeltavin etenemisjärjestys on teettää ensin energiakatselmus, joka toimii usein pitkälti investointitukihakemuksen selvitysosana.

Energiakatselmus ei ole kuitenkaan investointituen ehto, mutta tukihakemuksen käsittelyä helpottaa, jos investointi on löytynyt säästömahdollisuuksia haettaessa. Tuettavista hankkeista on laskelmilla selkeästi osoitettava koituvan energiansäästöä. Investointitukihakemukseen liittyvä selvitys sisältää laskelmien ja niiden lähtötietojen lisäksi mm. perusteet hankkeen toteuttamiselle, hankkeen teknisen kuvauksen sekä erittelyn investointikustannuksista.

Motivan sivuilla olevissa energiatehokkuuteen liittyvissä TEM:n energiatukia koskevissa artikkeleissa on pyritty lyhyesti esittämään tuen myöntämiseen liittyviä olennaisia asioita. Viralliset tulkinnat liittyen energiatukiin ja niiden myöntämiseen tehdään Business Finlandissa ja TEM:ssä. Tukea haetaan Business Finlandin sähköisen asiointipalvelun kautta.

Lisätietoja: